Θεραπαινίδες

Θεραπαινίδες

Θεραπαινίδες

Θεραπαινίδες

Από το ρήμα θεραπεύω που σημαίνει θεραπεία, γιατρειά.

Εξυπηρετώ και υπηρετώ.